Site Haritası | Türkçe | English
İsimler Atlası
Anasayfa » Eğitimler » İsimler Atlası
İsimler Atlası  İsimler Atlası, varlık kaynağımız Yaratanımızı en güzel isimleriyle daha yakından, daha doğru tanımak, İsimlerin her birini dikeyden yataya özel bir iletişim işareti olarak değerlendirmek Allah ile daha yakın tanışıklığın vereceği memnuniyetin kişisel gelişim, kendini gerçekleştirme gibi katkılarla hayata etkisinin yolunu açmak, en güzel isimlerin, insan varlığı üzerinden, elbette insani güç ve donanımlar oranında - yeryüzünde tecelli yollarını açmak ve katılımcının kendi fıtri-kesbi (doğal veya kazanımları) imkanları ile kendini en yakın hissedeceği isimler üzerinde derinleşmesine ve bir değer üretmesine yardımcı olmak gibi amaçlar anlamlandırmaktadır.

Programımız iki önemli aşamaya ayrılmaktadır. Birinci aşamada yer alacak ilk 10 bölümü ismin tanımı, isim koyma ve Esma ül Hüsna’ya dair felsefi alt yapı ve özellikle Anadolu sahasında hayat bulmuş manzum edebiyatımızda; başta Allah’ın isimleri olmak üzere özel isimlerin ve isimlendirmelerin tarihi ve coğrafi kullanım ve dağılımı işlenecektir.

Programın asıl kısmına geçmeden önce bir anlamda özel önsöz mahiyetinde olan birinci bölüm tamamlandıktan sonra, programın ikinci önemli kısmı olan Esma-ül Hüsna bölümünde tek tek isimler ve isimlerin tecellilerinde derinleşilmeye geçilecektir. İsimler, Allah’ın daha yakından tanınması kadar, insanın kendisini tanıması ve bu tanışmalar bütününde kişisel gelişime olabilecek katkılarıyla birlikte işlenecektir.

Programa dair önsözler, girişler ve içerik ayrıntıları süreç içerisinde katılımcılarla paylaşılacaktır.

(Program Prof. Dr. H. İbrahim Şener’in Manzum Eserlerde Esma ül Hüsna doktora tezi ve isimler ve tecellileri üzerine dini, edebi ve felsefi açılımlarla gerçekleşecektir.)


Toplam 40 başlıktan oluşan programımız ayda bir Perşembe akşamları saat 21.00’de, İSTEV bünyesinde online olarak gerçekleşecektir.

Saat: 21:00
Gün: Perşembe
Yer: Online - Zoom Programı

Katılım için aşağıdaki formu doldurunuz. KONULAR

1.İsim Nedir? İsim Felsefesi

Esmaül Hüsna nedir? Lügat, ıstılah ve değerlendirmeler…

(Esmaül Hüsna terkibinin lügat ve ıstılah manası

İsim nedir? Neden konulur? İsmin sahibine etkisi. İsmin muhataba yankısı gibi konular…

Esmaül Hüsna/En Güzel İsimlere dair hikmetler

İsimler bilgisinin yaşam felsefesine etkileri)

2. Allah Haricinde İsim Verme Gelenekleri

(Hz Peygambere verilen isimler

Kuranda, hadislerde ve Türk Edebiyatında verilen Esma i Nebi’den bazıları

Kuranda verilen bazı nebi isimleri

Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali’ye verilen isimlerden bazıları

Mekke ve İstanbul’ a verilen isimlerden bazıları

Kavim isimlerinden Yahudilere verilen isimler

Kıyamet gününe verilen isimler ve diğer isim gelenekleri)

3. Kuran-ı Kerim’e Göre Allah’ın İsim ve Sıfatları

(Müstakil Esmaül Hüsna'lar

İzafet şeklinde geçenler

Hadislere göre Esmaü’l Hüsna

Esmaül Hüsna sayısı konusu

Esmaül Hüsna'larda ilhad konusu

Esmaül Hüsna'ların tevkifi oluşu)

4. İsm i Azamın Dini, Tasavvufi, Edebi ve Diğer Hususiyetleri

(Allah lafzının dünyaca karşılıkları ve farklı anlamlandırmalara, algılara örnek değiniler)

5. İlave Edilen Diğer Bazı İsim ve Sıfatlar

(Müslümanlarca ilave edilenler, Farsça isim ve sıfatlar, Türkçe isim ve sıfatlar,

Arap edebiyatında Esma Hüsnalar, İslam öncesi, mensur ve manzum Esmaül Hüsnalar

İran edebiyatında, İngiliz Edebiyatında Esmaül Hüsnalar

Diğer dinlerde tanrı isim ve sıfatları (Antik devirlerde, Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve Ateizmde)

6. Türk Kültüründe Allah’ın İsim ve Sıfatları/ Anadolu Dışında İslam öncesi, İslami Devir

(Kuran'a ve hadislere bağlı halk arasındaki Esmaül Hüsna ile ilgili inanç ve hususiyetler

Kuran'a ve hadise bağlı olmayan halk arasında Esmaül Hüsna ile ilgili inanç ve gelenekler

Muska, vefk, büyü, sihir, afsun, levha vb gibi şeylerde yer alan Esmaül Hüsna.

Yemek, yatak, yağmur ve sefer dualarında Esmaül Hüsna)

Esmaül Hüsna ve ilavelerinin kullanılmış Türkçe karşılıkları

Tarikatlarda Esmaül Hüsna hususiyetleri/ evradlarda, Nakşi, Mevlevi, Bektaşi tarikatlarında)

(Kuranda yer alış şekillerine göre bazı tahliller/İnsanların Esmaül Hüsna’dan birini isim olarak alması/ Cami, türbe, sütun başlıklarında, eşya, aletlerde yer alan Esma ü’l Hüsnalar)

(son kısımda)

7. Eski Türk Şiirinde Allah’ın İsim ve Sıfatları Anadolu Sahası Dışında Esmaül Hüsnalar

(Anadolu sahası Türk şiirinde Allah’ın isim ve sıfatları

Saz şiirinde, tekke şiirinde, Divan şiirinde

Divan ve Mesnevilerde tevhid, münacaat ve benzerlerinde Allah’ın İsim ve sıfatları

Divan ve Mesnevilerdeki kaside ve gazellerde Allah ın isim ve sıfatları

Türk edebiyatında müstakil Esmaül Hüsnalar

Anadolu sahasında Türkçe manzum Esmaül Hüsnalar/eser adları/künyeleri 128. S)

8. Anadolu sahası Türk Edebiyatında Verilmiş Müstakil Esmaül Hüsna'lara Dair Genel Değerlendirme

Manzum Esmaül Hüsna'lardan seçme örnekler ve anlamları

 

(Esmaül Hüsna’ların kaside ve mesnevi tarzı şerhlerinden bazı örnekler 131-132-133

Ravd ı Verd/Ahmet Şakir Paşa dan 135,136,137

Asarı Kemal Şerhu Esmaül Hüsna 137-138

Tercüme i Esrarı Tevhid/Muhammed Nazım paşa dan örnekler 139-

El Kenzül Esna fi Şerhi’l Esmaül Hüsna İbrahim Cudi den örnekler 140-141-142-143-144

E Hüsna’nın Nazım tefsiri/ Bıçakçızade İsmail Hakkı 1933 örnekler 145- 147

Enver Tuncalp/Esmaül Hüsna 1960, Ankara basımından örnekler 148

Veli Recai Velibeyoğlu şerhi, 1962 Ankara  basımından örnekler 149-150-151

Mehmet Topkaya/1973, Ankara basımından, Diyanet gazetesinden örnekler 154-155

Nüshalar

Nahifi/156-159 arası örnekler

Manzum E Hüsna/ müellifi belli değil/ örnekler 160

Hamdi efendi/ Münacaat ve Manzum E Hüsna

Müelifi belirsiz birkaç nüsha örneği 162- 163-164)

Allah ve Rasulu Aşkıyla Çağlayanlar/ Fahruddin Sakallı 165-166)

9. Esma ü’l Hüsna, Özellikleri, Mümkün Anlamları

(İnsan-toplum ve hayatlardaki tezahürleri, bilinçli tecelli işaretleriyle)

10. Allah lafzı ve özellikleri

11. Rahman Rahim

12. Melik Kuddüs Selam

13. Mümin Müheymin Aziz Cebbar Mütekebbir

14.Halık Bari Musavvir

15.Gaffar Kahhar Vehhab Rezzak

16.Fettah Alim Kabız  Basıt

17. Hafız Rafi Muız Müzill

18. Semi Basir Hakem Adl

19. Latif Habir Halim Azim

20. Gafur Şekür Aliy  Kebir

21.Hafız Mukit Hasip Celil

22. Kerim Rakib Mucib Vasi

23.Bais Şehid Vekil Kavi

24.Metin Veliyy Hamid

25.Muhsi Mubdi Muid Muhyi

26. Mümit Hayy Kayyum

27. Vacid Macid Vahid Hakk

28. Samed Kadir Muktedir

29. Mukaddim Muahhir

30.Evvel Ahir Zahir Batın

31. Vedud Vali Müteali  Berr

32. Tevvab Müntakim Afüvv Rauf

33. Malikel Mülk Zül Celali vel İkram

34. Muksıt Cami Hakim Mecid

35. Gani Mugni Mani

36. Zzarr Nafi Nur

37. Hadi Bedi Baki Varis

38. Reşid Sabur

39. Katılımcıların kendilerine en yakın buldukları isimlerle ilgili özel hazırlık yapmaları ve belirlenmiş süreler içinde ortamda paylaşmaları

40. Esma ül Hüsna ile ilgili genele açık bir program, toplu şiir okuma ve yeni bir beste icra teklifi


 

Site Haritası  |   Gizlilik Politikası  |   İletişim  |  
Tüm hakları saklıdır. © 2012 İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı